"Haksız rekabet ve kayıt dışı çalışma kaliteyi düşürüyor”

Securiteam hakkında bilgi verir misiz?

Securiteam özel güvenlik 18.07.2017 Tarihinde ‘’ YENİ NESİL GÜVENLİK’’ sloganı ile yola çıktı, arkasında 20 yılı aşkın sürede kazanılan tecrübe ile beraber hizmet verdiği tüm alanlarda standartların üzerinde bir kalite hedefi, günümüz hizmet gerekliliklerini tam olarak yerine getirme isteği, kapsamlı eğitimler ve teçhizatlar ile donatılmış konusunda uzman seviyeye gelmiş personelleri ile hizmet verme amacı ile hareket edildi.

Yönetici kadromuz yıllardır güvenlik sektörünün çeşitli kademelerinde görev yapmış, konusunda uzman hale gelen seçkin kişilerden oluşmaktadır. Kadromuzun en belirgin özelliği zamanı geçirmek için güvenlik değil, güvenlik için zaman anlayışını benimsemiş bir ekip olmasıdır.

Kaliteye verdiğimiz önemi TS EN ISO 9001: 2015 – ISO 27001: 2013 – ISO 10002: 2004 – OHSAS 18001: 2007 belgelerini alarak kanıtladık. Firmamız 5188 özel güvenlik hizmetlerine dair kanun, 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak personeline sürekli bilgi sağlamakta ve eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde takım çalışmasına verdiği önemle de kurumların gerek iş çevresi gerek sosyal çevrelerinde sürekli artan hizmet standartları beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı amaç edindik.

5188 sayılı kanun çıktığı günden bu yana neler değişti?

1830’lu yıllarda Amerika’da atlı posta arabalarının korunması amacı ile başlayan güvenlik ve koruma hizmetleri, zaman içinde dünya genelinde pek çok ülkede gelişerek yaygınlaşmıştır.

Bugün özel güvenlik endüstrisi tüm dünyada hızla büyüme kaydetmekte, özel güvenlik görevlisi istihdamı, polis / jandarma istihdamından daha hızlı artmaktadır.

Ülkemizde ise 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı “Bazı Kurum ve Kuruluşların Koruması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun” ile hukuki zemine kavuşan sektör, 2004 Yılında yayımlanan 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ile beraber daha liberal bir özel güvenlik hizmeti tanımlaması getiren kanuni surece geçmiş ve böylece özel güvenlik yeniden formüle edilmiştir.

Ne var ki gelişmiş batı ülkelerinde önemli oranda özel sektör üzerinde profesyonel hale gelen özel güvenlik sektörü, içinde bulunulan küresel dünya koşullarının birer yansıması olan mevcut yeni risk, tehdit ve tehlikeler, bu ihtiyacı gün be gün dinamik kılmıştır. Öyle ki bireyin can, ırz, mülk ve değer statüsüne konulan yeni hassasiyetlerine yönelik çeşitlenen tehditlere dönük rol edinen özel güvenlik; bugün de “hazır bulunma, caydırma ve gözetleme” gibi tedbirlerle kamu güvenliğinde boşluk doldurmaya devam etmektedir.

Özel güvenlik hizmetlerinin rolleri, gözetimi ve suç önleme ve halk güvenliğine katkı aşamalarını incelediğimizde ise hizmet kalitesi endişesi göze çarpmaktadır.

Özel güvenlik caddelerde, parklarda ve bahçelerde devriye geziyor, değerli eşyaları taşıyor, kritik altyapıları koruyor, havaalanları, metrolar, demiryolları ve diğer ulaşım sistemlerinde güvenlik sağlıyor, alarm aktivasyonlarına karşılık veriyor, izleme sistemlerini yönetiyor, düzen sağlıyor ve kamu etkinliklerinde hizmet veriyor.

Her geçen gün dünyada ve ülkemizde büyüyen özel güvenlik sektörünü bir güvenlik endüstrisi olarak görmek ve bir güvenlik mühendisliği alanı gibi algılamak gerekiyor. Son 20 yılda dünyada özel güvenlik endüstrisinde çalışanların sayısı 25 milyonu geçtiği görülmektedir. Dünyada 200 milyar dolarlık bir pazara sahip bu sektörde, ekonomik büyüklük ve istihdam sayısı gittikçe artmaktadır. Ülkemizde ise, özel güvenlik sektörü 4 milyar dolarlık bir pazar oluşturmakta, 325 bini aşkın kişi ile istihdama önemli katkılar sağlamaktadır.

Güvenlik sektörünün genel bir değerlendirmesini yapar mısınız?  Eksikleri nelerdir? Gelişmesi gereken yönleri nelerdir?

Özel güvenlik ülkemizde önemli bir gelişim sergilemiş̧ ve 2019 yılı eylül ayı itibarı ile 1000’i aşkın özel güvenlik şirketinde, kamu ve özel sektör dahil olmak üzere 325 bini aşan çalışan ile devasa bir yapı haline gelmiştir.

20.yy. sonlarında soğuk savaş̧ döneminin kapanması, küreselleşmenin ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarının çok ileri boyutlara varması, Avrupa Birliği’nin genişlemesine paralel olarak ortaya çıkan yeni sınırlar ve coğrafyalar, ABD’de 21.yüzyılın ikinci yılında yaşanan terör saldırıları ve stratejik düşünceleri, askeri ittifakları, ekonomik ve siyasi ilişkileri derinden etkilemiştir. Kaçakçılıkla mücadele, terörle mücadele, TCK ve CMK gibi mevzuatlar yeniden yazılmış̧, bazı uygulamalar yürürlüğe girmiştir. “Toplum Destekli Güvenlik” “Kent İzleme Sistemleri” gibi çok farklı açılım projeleri uygulamaya konulmuş̧, ithalat rejiminde sağlanan kolaylıklar elektronik güvenlik sistemlerinin girişini hızlandırmıştır.

Özel güvenlik sektörünün son 20-30 yıllık süreç̧ içerisinde tüm dünyada çok hızlı bir şekilde büyüdüğü ve bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da süreceği değerlendirilmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmeler, gelir dağılımdaki bozukluğun artışı, göç̧ dalgaları ve teknolojik ilerlemelerin özel sektör tarafından daha hızlı takibi bu büyümeyi tetikleyen faktörler olarak sıralanabilir.

Eksiklerimize de değinmek gerekir ise; özel güvenlik sektöründeki haksız rekabet ve kayıt dışı çalışma kaliteyi düşürmekte ve bu bağlamda verilen hizmetlerin verimsizliği özel sektör iş birliğine olumsuz olarak yansımaktadır. Sektörün geleceğine dönük ihtiyaçların analizi yapıldığında, bugün karşılaşılan en ciddi sorunun nitelikli çalışan bulabilmek olduğunu görüyoruz. Mevcut düzenlemelere göre “temel eğitim” alanlar özel güvenlik sektöründe çalışabilmek için aranan asgari şartı yerine getirmiş olmaktadırlar. Ancak bundan sonraki kademeler için bir düzenleme henüz yapılmamıştır. Bir meslek için olmazsa olmaz denilebilecek yetkinlikler ve bu yetkinlikleri verecek eğitim ortamı mevcut değildir.

Son yıllarda artan güvenlik ihtiyacını neye bağlarsınız?

Özel güvenlik hizmetine dönük talep artışını tetikleyen çeşitli gerekçeler sıralanabilir ki bunlar;

  • Vatandaşlarımızın devletten, her kesime eşit güvenlik hizmeti sunma talebindeki artış̧,
  • Artan güvenlik ihtiyacının kamu bütçesinde yol açtığı maliyet artısı,
  • Güvenlik hizmetinde gelişen teknolojiyle artan prestij artışı,
  • Daha nitelikli bir kamu güvenliği için dünyada artan özelleştirme politikaları,
  • Kamusal güvenliğin gittikçe pahalı ve karmaşık hizmet yapısına dönüşmesi,
  • Serbest piyasa ekonomisinin tüm hizmet alanları gibi güvenlik hizmetinin de
  • Özelleşmesini baskılayan sonuçları gibi farklı ardışık noktalar sıralanabilir.

Güvenlik önlemlerinin alınması noktasında özel sektör mü yoksa kamu sektörü mü itici güç oluyor?

Ülkemizde özel güvenlik hizmetleri ancak kimi kriz anlarında, siyasi yöneticilerimiz ve bürokrasimizin gündemine gelebilmektedir (ör: Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adliyede şehit edilmesi.) Bu durum da ortaya koymaktadır ki özel güvenliğin yeni bir özel güvenlik stratejisini destekleyen misyon ve vizyona acilen ihtiyacı vardır.

Bu doğrultuda ilk olarak politikacılara iş düşmektedir. Bu yönde devlet, özel güvenliği, sırtındaki pek çok yükü̈ hafifletici unsur yaklaşımından uzaklaşarak, daha profesyonel bir tutumla sektörü̈ yeniden organize etmesi gerekir. İkinci olarak, özel güvenlik hizmetinin yönetimi ve sunumundaki kısa süreli faaliyet yaklaşımında düğümlenmektedir. Dolayısıyla, kaliteli bir özel güvenlik için müteşebbislerin, kısa sürede sermayeyi karşılama veya kârı maksimize etme arayışından da uzaklaşması kaçınılmazdır. Üçüncü olarak, özel güvenlik çalışanlarının önemli bir kısmında vizyon ve misyon eksikliği öne çıkmaktadır. Bu da özel güvenlik hizmetine dâhil olan personelin yaptığı işi sahipleniş̧ ve emeklilik düşüncesi yerine, sektörü̈, boş vakti bir miktar para veya üniforma cazibesiyle değerlendirme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda özel sektör itici güç olmak misyonunu devam ettirmek zorunluluğundadır.

Konut, hastane, otel, okul ya da AVM hizmet verdiğiniz hangi alan daha zor çalışma alanlarıdır? 

Genel olarak; Hastane özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur. Hasta kişiler, Hastasını hastaneye getiren hasta yakınları, Yatılı hastasını ziyarete gelen ziyaretçiler, Doktorlar ve tüm hastane personeller ve tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik hizmetlerinin önemini artırır. Sağlık sektörü çalışanları ile hasta ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınıp, hasta yakınlarının psikolojisi düşünülüp, gerekli tedbirleri alarak hizmet vermek çok önemli unsurlardır. Alışveriş merkezleri ise tüketim ihtiyaçlarımızı karşılamanın vazgeçilmez yerleri haline gelmiştir. Çeşitli nedenlerden dolayı özellikle sonbahar ve kış aylarındaki hafta sonu günlerinde alışveriş merkezleri daha cazip ve popülerdir. Hafta sonları müşteri yaya ve araç girişinin yoğun yaşandığı, insanların yoğun olarak tercih ettikleri alışveriş merkezleri güvenlik hizmetlerini ve önlemlerini arttırarak devam ettirmektedir.

5188 sayılı kanunun vermiş olduğu temel görevler yanında güvenliğin sağlandığı alana özgü çeşitli görev yeri sorumlulukları ve projelere özgü çeşitli zorluklar ve gereklilikler bulunmaktadır. Projenin özelliklerine ve müşterinin isteklerine bağlı olarak konut, otel, okul ya da AVM projeleri kendi iç dinamiklerine özgün şartlara sahip bulunduğundan bir genelleme yapmak gerekir ise; hastane ve AVM projeleri, insan sirkülasyonu yoğunluğu nedeni ile en öne çıkan projeler olarak kabul görür.