Otellerde yangın nedenleri ve Avrupa Konseyi önerisi

Avrupa'daki kültürlerin ve geleneklerin zenginliği, Avrupa Birliği'ni (AB) dünya turizm potansiyelinin  %53'üyle en büyük turizm bölgesi yapmıştır.  Avrupa Komisyonu, bu potansiyeli koruyabilmek ve üye ülkelerde konaklayan kişilerin güvenliklerini sağlanmak için müşterilerin maruz kalabilecekleri iki önemli riskin yangınlar ve lokantalarda çıkabilecek yiyeceklerle ilgili sorunlar olduğu vurgulamış, otellerde yangın güvenliği hakkında tedbirleri kabul etmiş, tatil paketleri ve tur paketleri ile ilgili yasalarda asgari standartları belirlemiştir.

Avrupa Komisyonu 27 Haziran 2001 tarihinde hazırladığı raporda 22 Aralık 1986 tarihli “Mevcut Otellerde Yangın Güvenliği” hakkındaki Konsey Önerisinin ( 86/666/ EC) uygulanmasını kararlaştırmıştır. Avrupa Konseyi bu öneriden başka  “Yapılarda Kullanılacak Malzemelere İlişkin Üye Ülkelerin Yasa, Düzenleme Ve İdari Yönetmeliklerini Düzenleyen Yönerge (21.12.1988)”, “İş Yerlerinde Güvenlik Ve Sağlık Konularını Düzenleyen  Yönerge (89/654/EEC4 30.11.1989)”, “Gezi Paketleri, Paket Tatiller ve Paket Turlar Yönergesi (90/314/EEC 13.06.1990)”  isimli direktifleri yayınlamıştır.

ISO (Uluslararası Standartlaştırma Örgütü) Tüketici Politikaları Komitesi (COPOLCO) aracılığıyla turizm hizmetlerine ilişkin standartların geliştirilmesini planlanmış ve 8 Ekim 2003’te Avrupa Komisyonu CEN’e (Avrupa Standartlaştırma Komitesi) hizmet sektörlerine ilişkin standartlaştırma alanında bir çalışma programı geliştirmesi için yetki vermiştir. Verilen yetki kapsamında CEN hizmet sektöründe olası Avrupa standartları için öncelikli alanları belirlemek için bir çalışma başlatmıştır.

Avrupa Komisyonu raporunda esnek bir yaklaşım benimsenmiş ve bu alanda bağlayıcı nitelikli yasal yönetmeliklerin arzu edilir veya etkileyici olmadığına değinilmiştir. Her şeye rağmen komisyon “otellerdeki yangın güvenliği alanında daha fazla gayret gösterilmesinin doğru olacağını düşündüklerini” belirtmiş ve aşağıdaki hususların Avrupa Parlamentosu ile Üye Ülkelerde tartışılmasını önermiştir.

  1. Avrupa Konseyinin 86/666/EEC referanslı önerisinde yer alan yönergelerin uygulamaya alınamayacağı durum ve yerlerde mevcut oteller için daha ayrıntılı, uygun ve somut şartların yer alacağı yeni bir önerinin arzu edilirliği;
  2. Tüm otellerde yangın güvenliğin gittikçe artan oranda gözetimi ve izlenirliğinin önerilebilirliği;
  3. Teknik yönergelerin güncellenmesi ve geliştirilmesi;
  4. Öneri’nin oteller benzeri diğer yerleşim birimlerine uygulanması;
  5. Yangın güvenlik yönetimi ve izlenmesi sürecindeki en iyi uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması.

Bu Öneri Kararı ekonomik, teknik ve mimari kısıtlamalara rağmen, yeterli zaman tanındığı takdirde, tüm mevcut otellerde asgari güvenlik standartlarına uygunluğun sağlanabildiğini göstermiştir. Aynı zamanda, Üye Ülkelerden yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, son iki yıl içerisinde uygulanmış ve gelecek beş yıl içerisinde uygulanması öngörülen güvenlik önlemleri hakkında rapor vermeleri istenmiştir.      

Komisyon raporu, Öneri Kararı çerçevesinde alınan güvenlik önlemlerinin yasal düzenleyici sistemler üzerindeki etkilerini ve Üye Ülkelerde pratikte nasıl uygulandığını açıklamakta ve bu alanda ileride gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikleri anlatmaktadır. Bu rapor esasen, Üye Ülkelerin Öneri Kararında yer alan gerekleri ne şekilde yorumladıklarını ve bu kararların uygulanması için hangi önlemlerin uygulamaya sokulduğunu da açıklamak üzere hazırlanmıştır.

Mevcut bilgi birikimini göz önünde bulundurarak, kararda belirtilen hedeflere ne derece ulaşıldığının ve diğer başka önlemlerin alınmasının gerekli olup olmadığının anlaşılabilmesi için bir çalışma başlatılmıştır. Avrupa Birliği Komisyonun hazırladığı öneride, Avrupa Parlamentosu ile Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşüne istinaden;

a)  tüm otellerde yangın güvenlik konusunu kapsayan kuralların gözden geçirilmesine,

b)tüm oteller için geçerli olacak asgari düzeyde önlemlerin belirtildiği bir standartta yangın güvenliği tanımının yapılmasına,

c) standarda göre tüm otellerin önlem alması ve otellerin periyodik olarak denetlenmeye tabi tutulmasına,

karar verilmiştir. Aynı zamanda, Üye Ülkelerin yetkili temsilcilerinden oluşan bir Komisyon tarafından yürütülen bir inceleme raporları ve turizm sektöründe etkinlik gösteren işletmecilerden gelen yorum ve bilgileri de dikkate almıştır.       

SONUÇ

Yüzlerce yangında binlerce insanın ölümüyle neticelenen otel yangınlarının çoğunluğu basit bir önlemin alınmaması veya küçük bir tedbirsizliktir. Yangınlarda hasarın ve ölüm sayısının büyük olmasının sebebi, yeterli yangın önlemlerinin olmaması ve otel personelinin önceden eğitilmemeleridir. Otellerde yangın sayısının azaltılması ve yangına neden olacak faktörlerin ortadan kaldırması için, kaçış yolları uygun olmalı, personel eğitilmeli, otomatik algılama sistemleri ve otomatik yağmurlama sistemi olmalı, yangın korunum sistemleri bakımı yapılarak sürekli çalışır durumda bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

[1] Report From The Commission to the European Parliament and the Council on the Safety of Services for Consumers, Commission of the European,Communities, Brussels, 2003.

[2] Kidd, Stewart; “European Hotel Fire Safety, An Analysis of the Implementation and Impact of the 1986 EC Recomendations on Fire Safety in Existing Hotels” 2000.

[3] Avrupa Birliği, Turizm Politikası, “İş Dünyası, İstihdam ve Kalkınma”, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 2002.

[4] Nuessler, Dieter; “European Harmonisation of Fire Safety in Hotels”, 2003.