Güvenlik;  insanoğlu tarafından eski çağlardan günümüze kadar sürekli ihtiyaç duyulan bir olgudur. İnsanoğlu bunun için ok, mızrak gibi silahlar,  mağara, kale gibi korunaklar yaparak vahşi yaşamdan ve düşmanlarından, doğal tehdit ve tehlikelerden korunma ihtiyacı duymuştur. Bu durum ABD’li psikolog Abraham Maslow’un 1943 yılındaki çalışmasında ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş ihtiyaçlar hiyerarşi teorisinde belirtiği üzere fiziksel ihtiyaçlardan sonra ihtiyaç duyulan ikinci kategoride yer almaktadır. Özel güvenlik şirketleri günümüzde toplum düzenini ve güvenliğini sağlamada Emniyet güçleri kadar etkin, verimli ve önemli çapta görevler yapmaktadır. Güvenlik personel kalitesi ve güvenlik sektör tecrübeleri giderek büyümektedir. Özel Güvenlik Şirketleri; Liman güvenliği, Havaalanı güvenliği, AVM güvenliği, Bölge/Tesis güvenliği, Eğitim kurumları güvenliği, Organizasyon güvenliği gibi sektörlerde hizmet vermekte olup, bu hizmet alanları günden güne artmaktadır.  Bu alanlardan biri olan organizasyon güvenliği son yıllarda güvenlik sektöründe yeni bir hizmet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Organizasyonlar günümüzde ulusal ve uluslararası kapsamda birçok amaçla yapılmaktadır. Bu tür organizasyonları düzenleyen ülkeye ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel etkileri olduğu artık bilinen bir gerçektir. Bu organizasyonlarda organizasyonun istenilen seviyede ve güvenli bir şekilde yapılması organizasyonu düzenleyen ülke için önemli hale gelmektedir.

Ülkemizde düzenlenen uluslararası organizasyonların sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi ülkemizin kazanımlarını olumlu yönde etkilerken, olası güvenlik zafiyetleri ise olumsuz yönde etkide bulunabilmektedir. Organizasyon güvenliğinde güvenliği sağlanacak bölge bazen bir sınırlı bir yer olurken zaman zaman güzergâh olarak geniş bir alanı da kapsayabilmektedir. Organizasyon güvenliğinde güvenliği sağlamada görevli personelin sahip olması gereken vasıflar da artmaktadır. Burada personelin sahip olması gereken vasıflar şu şekilde sırlanabilir;

Ø  Yabancı dil bilgisi,

Ø  Diksiyon,

Ø  İletişim kabiliyeti,

Ø  Anlama ve yönlendirme,

Ø  İnsan ilişkileri ve güler yüz

Ø  Organizasyon güvenliği deneyimli

Organizasyon güvenliğinde görev alacak personelin organizasyon güvenliği konusunda tecrübeli personelden seçilmesi işleri kolaylaştıracaktır. Ayrıca bu personele organizasyon hakkında bilgilendirme, organizasyonun güvenliği için eğitime tabi tutma, yapılacak işin toplam kalite yönetimi kapsamında gözden geçirilmesi, organizasyonu düzenleyen şirkete olumlu çıktılar sağlayacak ve yapılan başarılı organizasyonların sonucunda bunların referansı ile yeni organizasyon işleri alınabilecektir. Bu kapsamda alandaki ihtiyaca yönelik olarak ülkemizde güvenlik eğitimleri önlisans düzeyinde de ele alınmaktadır. Üniversitelerimizin meslek yüksekokullarında güvenlik personelinin sahip olması gereken yetenekleri geliştirmek üzere yabancı dil, iletişim, davranış bilimleri, organizasyon güvenliği gibi konular üzerinde eğitim verilmektedir. Organizasyonlar ekonomi, güvenlik, işbirliği gibi siyasi ve ekonomi zirveleri şeklinde veya uluslararası düzenlenen futbol, basketbol, voleybol gibi branşlarda ya da olimpiyatlar düzeyinde spor organizasyonları şeklinde uluslararası çapta düzenlendiği gibi ulusal düzeyde kurum, şirket ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yerel ve küçük çapta düzenlenebilir. Bu iki durumda güvenlik seviyeleri farklılıklar gösterecektir. Ülkemizde uluslararası çapta düzenlenen 17. Akdeniz oyunlarında güvenliği sağlamakla görevli ilgili şirketin görev aldığı organizasyonda toplam 1181 güvenlik görevlisi görev almıştır ki bu durum organizasyonlarda güvenlik meselesinin önemini ortaya koymaktadır.

Organizasyon güvenliğinde yapılacak faaliyetleri özetlemek gerekirse öncelikle iyi bir planlama yapılması, güvenlik örgütlenmesinin oluşturulması, personel ve güvenliğin sağlanmasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit ve tedarik edilmesi, bunların devamında iyi bir yönetim faaliyetlerinin yapılması, birimler arasında iyi bir koordinasyonun sağlanması ve planlanan faaliyetlerin düşünüldüğü gibi yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilerek doğabilecek ihtiyaçların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlanabilir.

Dış kaynaklardan yararlanmak güvenlikte maliyeti azaltır

Planlama faaliyeti organizasyon güvenliğinin sağlanmasının ana ve esas unsurunu oluşturmaktadır. Planlama organizasyonun değerlendirilmesi, risk analizlerinin yapılması olası tehditlerin ortaya konması, elde mevcut kaynakların değerlendirilerek en iyi çözümün / planın ortaya konmasıdır.

Örgütleme safhasında ise teşkilat şemasının oluşturularak güvenliği sağlayacak personelin ve malzemelerin belirlenmesi, görev ve sorumluluklarının oluşturulması, güvenlik planının yapılmasının önem arz ettiği söylenebilir.  Planlama ve örgütleme sonrası oluşturulan yapılanma artık göreve hazırdır. Yönetici bu oluşumu iyi işleyen makinen çarkları haline getirerek güvenliği istenilen kalitede servis edilen bir hizmet olarak sunacaktır. Birimler arası koordinasyonun sağlanması iyi işleyen makinen çarklarının yağlanması gibidir. Kopukluğu, irtibatsızlığı engeller, verimi, motivasyonu arttırır. Bütün bu olanları inceleyen ve denetleyen bir birim kaliteyi arttırır. Güvenliği sağlayan işletmelerin tecrübelerini arttırır. Daha sonraki yapılacak organizasyon güvenliğinde yapılan hata ve eksikler giderilir. Ülkemizde organizasyon güvenliği genellikle organizasyonu düzenleyen ilgili firma, kurum ve şirketler tarafından dış kaynaklardan yararlanma suretiyle sağlanmaktadır.  Dış kaynaktan yararlanma (Outsourcing) işletmelerin, ana amacı üzerine odaklanarak, amacı dışında kalan faaliyetlerini, bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması olarak tanımlanabilir. Dış kaynaklardan yararlanma maliyeti azaltma ve profesyonel kişiler tarafından ihtiyacın karşılanmasına olanak tanır.

Bu konuda örnek vermek gerekirse 2015 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 17. Akdeniz Oyunları gibi uluslararası spor organizasyonlarında düzenleme yetkisi olan olimpiyat komitesi ve Bisiklet Federasyonu organizasyonun güvenliğini sağlamak için güvenlik firmalarından destek almıştır.

H.Şükrü TAŞTAN /  Öğr.Gör. Niğde Üniversitesi SBMYO/ Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü